ALGEMENE VOORWAARDEN SALON

  1. Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Indien u niet kan aanwezig zijn, dient uw afspraak minimaal 24u op voorhand te worden geannuleerd. Bij het maken van een online afspraak krijgt u hiervan een email ter bevestiging. U kan zelf annuleren via deze email door op de link onderaan te klikken. U kan ook telefonisch annuleren of via de link in de bevestigingsmail van de afspraak. Niet via social media. Bij laattijdig annulatie zijn wij genoodzaakt de behandeling bij uw volgende afspraak aan te rekenen voor de gereserveerde tijd in onze agenda. Hou bij telefonisch annuleren rekening met onze openingsuren. Bij tijdige annulatie kan het voorschot worden gebruikt voor een andere afspraak binnen de 3 maand. Voorschotten worden niet terugbetaald!

  2. Bij zwangerschap kan u eveneens het voorschot op een andere tijdstip besteden. Het voorschot wordt ook niet teruggestort.

  3. Wij vragen u ook om het uur van afspraak te respecteren en op tijd te komen. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Komt u te laat wegens druk verkeer, gelieve ons te verwittigen op het nummer 0474 317213. Vanaf 30 minuten is het niet meer haalbaar om u verder te helpen, waardoor u het voorschot kwijt bent en een nieuwe afspraak dient in te plannen. Komt u te laat dan wordt de verstreken tijd van uw behandeling ingekort. De prijs blijft hier van toepassing. Vertrek dus tijdig.

  4. Hebt u een cadeaubon gekregen voor een gelegenheid en u wenst een afspraak te maken, contacteer ons op 0474 317213 of via email op info@silbeauty.be met vermelding van de bon.

  5. Wie herhaaldelijk de afspraak niet nakomt, d.w.z. herhaaldelijk laattijdig annuleert of herhaaldelijk niet komt opdagen, zal bij Sil Beauty & Make Up terug een afspraak kunnen maken, maar er zal bij iedere afspraak een voorschot moeten worden betaald. Indien er toch opnieuw wordt geannuleerd kan er geen afspraak meer gemaakt worden bij Sil Beauty & Make Up. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon. Bijvoorbeeld: ringen, uurwerken, oorringen etc.... Laat waardevolle objecten thuis!

  7. Het salon heeft het recht om een schadevergoeding te vragen van de klant indien deze infrastructuur, meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

  8. Bij diefstal wordt de politie gecontacteerd.

  9. Een schoonheidssalon is geen plaats voor baby's, peuters of kinderen. Veelal duurt een behandeling lang en slaat de verveling bij de kindjes al snel toe. Het is voor u, de klant voor of na u ook niet prettig als kinderen lastig zijn. Een uitstap naar een salon moet worden ervaren als een moment van ontspanning. Breng ook geen ander onnodig gezelschap mee zodat u andere klanten niet stoort. Alvast bedankt voor uw begrip.

  10. Huisdieren zijn niet toegelaten.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sil Beauty & Make Up zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sil Beauty & Make Up worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sil Beauty & Make Up ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Sil Beauty & Make Up zijn vrijblijvend en Sil Beauty & Make Up behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sil Beauty & Make Up . Sil Beauty & Make Up is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Candlestore dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen België betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten België betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per Bancontact, Mastercard, Visa en Maestro.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sil Beauty & Make Up
Artikel 4. Levering
4.1 De door Sil Beauty & Make Up opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sil Beauty & Make Up verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sil Beauty & Make Up geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sil Beauty & Make Up garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sil Beauty & Make Up daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sil Beauty & Make Up de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan Sil Beauty & Make Up te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Candlestore producten aan de afnemer levert, is Sil Beauty & Make Up nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Sil Beauty & Make Up ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Sil Beauty & Make Up na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Sil Beauty & Make Up in behandeling te worden genomen.
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sil Beauty & Make Up , dan wel tussen Sil Beauty & Make Up en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sil Beauty & Make Up , is Sil Beauty & Make Up niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sil Beauty & Make Up .
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sil Beauty & Make Up ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sil Beauty & Make Up gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sil Beauty & Make Up kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Sil Beauty & Make Up schriftelijk opgave doet van een adres, is Sil Beauty & Make Up gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sil Beauty & Make Up schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Sil Beauty & Make Up gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sil Beauty & Make Up deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sil Beauty & Make Up in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sil Beauty & Make Up vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Sil Beauty & Make Up is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.